Jesteś tu » SITP » o SITP » informacje ogólne
informacje ogólne

SEMINARIUM I WARSZTATY SZKOLENIOWE w WARSZAWIE

           Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Naukowo-Badawcze – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na V Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty Szkoleniowe n.t.
"Praktyka stosowania Przepisów Techniczno-Budowlanych 
i Ochrony Przeciwpożarowej"
które odbędą się w dniach 4 i 5 października 2023 r. w Warszawskim Domu Technika. Jednocześnie informujemy, że w ramach tego seminarium odbędzie się szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w ramach samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (liczba punktów dla rzeczoznawców: 5). Informacje w sprawie Seminarium zamieszczane są na niniejszej stronie internetowej www.sitp.home.pl (w aktualnościach). Szczegółowe informacje o Seminarium, w tym warunki uczestnictwa, program i rejestracja, znajdują się na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl z bezpośrednim dostępem  23-3.sem.sitp.org.pl  

KOMUNIKAT INFO
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w adresie poczty elekronicznej Biura Zarządu Głównego SITP. Obecny adres poczty elektronicznej Biura Zarządu Głównego SITP to:
zgsitp@sitp.home.pl
Konta SITP na portalach społecznościowych
Twitter: twitter.com/zgsitp
Facebook: www.facebook.com/ZGSITP
Linkedin: linkedin.com/company/zgsitp
--------------------------------------------------------------------------------

Informacja dot. DSO
Wg ostatnich danych, w Polsce przebywa około 3,5 mln obywateli z Ukrainy. Tej informacji nie mogą zbagatelizować osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej.
Warto zatem rozważyć, aby w przypadku alarmu pożarowego, systemy nadające automatycznie komunikat wzywający do ewakuacji (DSO) emitowały komunikat również w języku ukraińskim. Nadawanie komunikatów przez Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze w kilku językach nie jest żadnym problemem.
Dla wszystkich, którzy nie dysponują taką wersją językową firma ela-compil przygotowała taki komunikat. Treść komunikatu jest dostępna również po kliknięciu w poniższy link.
Plik z nagranym komunikatem można pobrać bezpłatnie rejestrując się na poniższy link:
Link do rejestracji: 
forms.gle/2Ryyp4uH3gvqoGzW8
--------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE WYDAWNICZE

NOWOŚĆ WYDAWNICZA IZ satysfakcją oddajemy w ręce Państwa naszą kolejną nowość wydawniczą "PORADNIK EKSPERTA. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe"  Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Karta zamówienia dostępna jest w zakładce: aktualnościSITP-nowośćwydawnicza(takżeobokpolewejstronie)


NOWOŚĆ WYDAWNICZA II


Szanowni Państwo!
Miło nam zakomunikować, że procesy: opracowania, uzgodnień i wydania „WYTYCZNYCH PROJEKTOWANIA, INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SITP WP-02:2021” zostały szczęśliwie ukończone. Publikacja ta stanowi drugie wydanie Wytycznych zastępujące pierwszą publikację SITP WP-02:2010.
Wytyczne stanowią zbiór zasad wiedzy technicznej, przeznaczony do stosowania głównie przez projektantów instalacji sygnalizacji pożarowej, ale także rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, instalatorów i konserwatorów instalacji. Mogą być wykorzystywane przez osoby, uczestniczące w odbiorach tych instalacji, przede wszystkim funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Stanowią również podstawę do przygotowania studentów SGSP do projektowania i ocenienia systemów sygnalizacji pożarowej.
Wytyczne SITP WP-02:2021 zostały pozytywnie ocenione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej, jako kompleksowy zbiór najważniejszych informacji i zasad wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożarowej.
Nowa wersja Wytycznych jest zaktualizowana zgodnie z nowelizacją specyfikacji technicznej CEN/TS 54-14:2018. Zamieszczono w niej również dodatkowe zagadnienia, w tym problematykę zgłaszaną przez użytkowników Wytycznych. W ocenie ww. instytucji Państwowej Straży Pożarnej publikacja jest cennym źródłem wiedzy dedykowanym osobom zajmującym się projektowaniem i instalowaniem systemów sygnalizacji pożarowej.
Dziękujemy Członkom Komitetu Technicznego SITP uczestniczącym w opracowaniu i aktualizacji Wytycznych: Ryszardowi Małolepszemu i Mariuszowi Sobeckiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie i wydanie tej potrzebnej publikacji.

Publikację można kupić w Izbie Rzeczoznawców SITP przy ul. Świętokrzyskiej 14 lok. 134 w Warszawie lub wysyłkowo, po przysłaniu karty zamówienia na adres: zgsitp@sitp.home.pl
Karta zamówienia dostępna jest w zakładce: StandardySITP
............................................................................................................

NOWOŚĆ WYDAWNICZA III


Z satysfakcją i dumą oddajemy w Państwa ręce „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021). Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej i jednocześnie możliwie prostej formie skomplikowane i stosunkowo nowe zagadnienia związane z projektowaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). Temat ten obejmuje swoim zakresem kilka obszarów: elastyczne planowanie ewakuacji, konfigurowanie DSO, zapewnienie współpracy z innymi systemami, planowanie instalacji, elektroakustykę oraz akustykę. Publikacja pozwala nabyć konkretne umiejętności i wykorzystać je świadomie w praktyce. Autorami poradnika są osoby od wielu lat związane branżą elektryczną, nagłośnieniową, instalacyjną i akustyczną. Również w służbie powiadamiania i ewakuacji. Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenie CNBOP-PIB w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i instalacyjne członków SITP. Wytyczne przeznaczone są w szczególności dla: projektantów, instalatorów, konserwatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Są również przydatne dla właścicieli i zarządców obiektów, w których zainstalowano DSO oraz dla producentów elementów tych systemów

Publikację zawierającą 260 stron można kupić w Izbie Rzeczoznawców SITP przy ul. Świętokrzyskiej 14 lok. 134 w Warszawie lub wysyłkowo, po przysłaniu karty zamówienia na adres: zgsitp@sitp.home.pl
Karta zamówienia dostępna jest w zakładce: StandardySITP  (także obok po lewej stronie)
--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • integracja członków Stowarzyszenia
Na koniec 2021 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2200 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspierało 71 członków zbiorowych – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały trzy standardy dot. oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru i ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działało poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. W 2018 roku Ośrodek rozszerzył swoją działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Obecnie Ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Certfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka.

Stowarzyszenie współpracuje z orgnizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r. podpisało porozumienie z Zrzeszeniem Inżynierów Pożarnictwa  (IFE - www.ife.org.uk) o współpracy i wspieraniu edukacji. W 2018 r. przystąpiło do do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), zrzeszającego uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.

Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa

Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2021 r. na 5.letnią kadencję 15.osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Krzysztof Dąbrowski; Sekretarzem Generalnym Ireneusz Kopczyński.